OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nikola Zaurová, Chicbaby, Masarykova 171/182, 40001 Ústí nad Labem IČO: 86791923

  •  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky nebo odpovědi na dotaz obdržený z webových stránek.
  • Zpracovávané osobní údaje lze rozdělit do těchto kategorií:

Identifikační údaje – jméno a příjmení,

Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

Údaje související s objednávkami, a to především jejich historie a číslo bankovního účtu, ze kterého bylo zboží zaplaceno.

Osobní údaje jsou uchovávány v bezpečí, i když jsou předávány partnerům – dalším zpracovatelům. Všichni partneři jsou vázáni smluvní mlčenlivostí a nesmějí údaje používat k jiným účelům, než ke kterým jsou jim předány. Zpracovateli prodávajícího jsou:  Zásilkovna s.r.o. (IČO: 28408306), Česká pošta, s.p. (IČO: 47114983), General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961

Za určitých, zákonem definovaných, podmínek je prodávající povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od přijetí objednávky. V rámci této doby může prodávající zasílat obchodní sdělení podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Z těchto obchodních sdělení se kupující může kdykoliv odhlásit.

  • Na webových stránkách prodávajícího jsou sbírány cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží prodávajícímu k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Prodávající cookie nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Pokud bude mít prohlížeč kupujícího použití cookie povoleno (stiskne souhlasné tlačítko při návštěvě webu), prodávající vychází z toho, že kupující souhlasí s využívání standardních cookie webem prodávajícího. Cookie jsou využívány pro účely analýzy návštěvy webu Google Analytics. V případě, že kupující nechce cookie ukládat, je možné je zablokovat přímo v prohlížeči.
  •  Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny způsobem, který ochrání údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení je využíváno například:

omezení fyzického přístupu do prostor podnikání,

omezení přístupu k informacím, které jsou shromažďovány,

zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,

pokud již pro zpracovávání osobních údajů není žádný účel, jsou likvidovány tak, jak to vyžaduje zákon

  • Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) má kupující ve vztahu ke svým osobním údajům právo:

na informace,

požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům

požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,

požadovat omezení zpracování svých osobních údajů,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,

podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  • V případě nespokojenosti se zpracováním osobních údajů má kupující právo vznést námitku. Jeho osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud k tomu nebude mít prodávající jiný závažný a oprávněný důvod.
  •  V souvislosti s využitím práv je prodávající oprávněn ověřit identitu subjektu tak, aby bylo zamezeno přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
  • Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů lze využít na e-mailu [email protected] nebo písemně na adrese: Nikola Zaurová, Chicbaby, Masarykova 171/182, 40001 Ústí nad Labem